top of page

VEDTÆGTER

§1

Foreningens navn er Nakskov Kunstforening

§2

Nakskov kunstforenings formål er:

 1. At fremme interessen for kunst.

 2. At afholde udstillinger af kunst og foredrag om kunst.

 3. At foretage indkøb af kunstværker til bortlodning og/eller uddeling blandt foreningens medlemmer.

 4. At virke for oprettelse af udstillingsfaciliteter i Nakskov.

§3

Enhver kan blive medlem af foreningen mod at betale et årskontingent, som fastsættes på den årlige

generalforsamling.

Bortlodning foregår på foreningens generalforsamling blandt de fremmødte medlemmer.

§4

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest første april med følgende

dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 5.  Valg af revisor og revisorsuppleant

 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

 7. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel, enten ved skriftlig eller elektronisk

meddelelse til medlemmerne eller ved avertering i de stedlige aviser.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden.

Regnskabsåret løber fra 1.1 til 31.12.

§5

Foreningens bestyrelse består af 7 til 9 medlemmer, der vælges ved simpel stemmeflerhed på den

ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen supplerer sig selv ved eventuel vakance, indtil den næste ordinære generalforsamling afholdes.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Ved alle afstemninger gælder simpel stemmeflerhed med undtagelse af lovændringer, der skal vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Revisor og suppleant vælges for 1 år.

§6

Foreningens opløsning kan kun vedtages på en i den anledning indvarslet ekstraordinær

generalforsamling efter reglerne for vedtagelse af vedtægtsændringer. På den i så henseende besluttede generalforsamling skal bestyrelsen fremsætte forslag om den fremtidige anvendelse af foreningens mulige midler.

§7

Bestyrelsen hæfter solidarisk for foreningens midler, der skal henstå på en konto i herværende

pengeinstitut.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14 januar 1948.

• Ændret på generalforsamlingen den 17 februar 1955

• Ændret på den ekstraordinære generalforsamling den28 marts 1960.

• Ændret på generalforsamlingen den 28 januar 1980

• Ændret på generalforsamlingen den 21 januar 1997

• Ændret på generalforsamlingen den 25. januar 2006

• Ændret på generalforsamlingen den 25. januar 2010

• Ændret på generalforsamlingen den 21. februar 2011

• Ændret på generalforsamlingen den 20. februar 2012

• Ændret på generalforsamlingen den 07.september 2021

• Ændret på generalforsamlingen den 24. marts 2022

• Ændret på generalforsamlingen den 23. marts 2023

Nakskov Kunstforenings vedtægter kan desuden hentes her. (Åbner som pdf i nyt vindue).

bottom of page